Life Long Learning Akademija

Vi ste ovdje: Naslovnica

 

Temeljna znanja o upravljanju projektima
 

KOME JE NAMIJENJEN

Seminar je namijenjen osobama koje su angažirane na projektima kao članovi projektnog tima ili kao voditelji projekata. Onima koji su imali prilike raditi na projektima to će biti prilika da sistematiziraju svoja znanja i iskustva koja su stekli i da razmotre probleme s kojima se najčešće susreću pri radu na projektima. Polaznici koji do sada nisu radili na projektima upoznat će se s metodom projektnog rada, temeljnim principima i najčešće korištenim tehnikama.

 

CILJEVI

Polaznici će po završetku seminara imati razumijevanje projektnog rada, tehnika i metoda koje se pritom koriste, bit će upoznati s terminologijom koja se koristi u projektnom radu po cijelom svijetu i bit će sposobni samostalno izraditi plan manje složenog projekta.

 

POTREBNO PREDZNANJE

Nije potrebno

 

NAČIN IZVEDBE

Predavanje uz prezentacijske slajdove, radionice, diskusije u grupama, prezentacije polaznika

 

MATERIJALI

Bilješke s prezentacijskim slajdovima i rezultati radionica

 

TRAJANJE

Četiri moduladva dana

 

JEZIK SEMINARA

Seminar se izvodi na hrvatskom jeziku

 

PREGLED PROGRAMA

 

Uvod u projektni menadžment

 • Što je projektni menadžment
 • Kada i zašto radimo projekte
 • Sličnosti i različitosti među projektima
 • Pristupi projektnom menadžmentu

Projektno okruženje

 • Potrebe i zahtjevi klijenata
 • Interesno-utjecajne grupe
 • Projektni tim
 • Organizacijski utjecaji
 • Životni vijek projekta

Sustavi projektnog menadžmenta

 • Razvojne faze projekta
 • Procesi u projektnom menadžmentu
 • Kontrolni mehanizmi na projektu
 • Rizici na projektu

Izrada plana projekta
Svrha projekta

 • Definicija svrhe projekta
 • Usklađivanje očekivanja na projektu
 • Izrada povelje projekta

Projektni ciljevi

 • Definiranje ciljeva po SMART principu
 • Komunikacija ciljeva

Radionica: U manjim grupama, kroz niz radionica polaznici će imati priliku izraditi cjeloviti plan projekta po fazama. U svakoj grupi odabrat će se po jedan projekt na kojem će grupa raditi kroz više modula. U prvoj radionici polaznici imaju zadatak definirati svrhu odabranog projekta i ciljeve prema SMART principu.

 

Razrada strukture poslova na projektu - WBS

 • Definicija aktivnosti na projektu
 • Grupiranje aktivnosti oko očekivanih rezultata
 • Izrada strukture poslova
 • Izrada opcionalnih struktura poslova

Radionica: Na prije definiranom projektu polaznici će pripremiti dva alternativna WBSa.

 

Dinamika i rokovi na projektu

 • Procjena trajanja aktivnosti
 • Usklađivanje redoslijeda aktivnosti
 • Mrežno planiranje
 • Gantogram
 • Kontrolne točke

Radionica: U radnim grupama na temelju ranije definiranih ciljeva i strukture aktivnosti, polaznici pripremaju vremenski plan projekta i rokove.

 

Upravljanje troškovima na projektu

 • Procjena troškova
 • Izrada proračuna
 • Kontrola troškova

Radionica: Polaznici izrađuju proračun radnih projekata.

 

Upravljanje kvalitetom na projektu

 • Planiranje kvalitete
 • Osiguranje kvalitete
 • Kontrola kvalitete

Učinkovito upravljanje projektima

 • Praćenje i kontrola
 • Učinkovito vođenje projekta
 • Upravljanje komunikacijom na projektu
 • Upravljanje rizicima
 • Nabava na projektu

Radionica: Slijedi cjelovita prezentacija plana projekata po grupama.

 

Projekti u tvrtkama i organizacijama

 • Projektna dokumentacija
 • Organizacijska potpora projektima
 • Projektna organizacija
 • Standardi u projektnom menadžmentu, međunarodne organizacije, certifikati

Daljnje preporuke

 • Kako uvesti projektni rad i započeti rad na projektima
 • Kako unaprijediti projektni rad


PREDAVAČ
Vesna Vrga 


Za ovaj seminar je moguće prijaviti PDU bodove pri PMI (Project Management Institute) u kategoriji B ("Continuing Education")!

 vezano.jpg
Pogledajte i:
Razvoj projektnih timova i komunikacija na projektu

 

Pratite L3A i na:

Obratite nam se na:

Prijava za newsletter

Certifikati tečajeva

Preuzmite vaš certifikat!

 

Naš RSS kanal!

Cijeli L3A web
Cijeli L3A web1
Cijeli L3A web2

Google+